Leveringsbetingelser

akon logo

 square facebook 128x128linkedin 128x128

Almindelige vilkår for rekvirerede opgaver hos AKON AS

Generelt

Vilkårene er gældende mellem AKON  AS og en kontraktpartner (rekvirenten) for alle opgaver ud­­ført af AKON AS, herunder rådgivning, undervisning, informationssøgning og formidling, prøvning, undersøgelser, salg og udlej­ning. Vilkårene er også gældende for andre og senere aftaler mellem AKON AS og rekvirenten, medmindre andet er aftalt. Mod­stå­en­de eller afvigende bestemmelser i den af rekvirenten afgivne ordre eller accept finder ikke anvendelse, medmindre de skrift­ligt er accepteret af AKON AS.

  1. Opgaveindhold

1.1 Opgavens art, indhold og økonomiske betingelser angi­ves i en skriftlig aftale. Ændringer af aftalen skal ske skrift­­­­ligt.

1.2 Tidsplaner, prisoverslag m.v. er angivet som et skøn, med­­­mindre der skriftligt er aftalt andet. Såfremt AKON AS forudser væsentlige prismæssige eller tidsmæssige ov­er­skridelser af aftalen eller væsentlige hindringer for op­ga­vens udførelse orienteres rekvirenten, hvorefter den­ne er berettiget til at ændre eller standse arbejdet, jf. pkt. 6.1.

1.3 AKON AS er berettiget til aftalt vederlag for udført arbejde uaf­hængigt af, om de af rekvirenten forventede resul­ta­ter opnås, medmindre det skriftligt er aftalt mellem par­ter­ne, at AKON AS's vederlag er betinget af, at konkre­te, spe­­cificerede resultater opnås.

1.4 AKON AS er berettiget til at lade opgaver udføre ved tred­jemand.

  1. Diskretionspligt

2.1 AKON AS udviser diskretion, med mindre andet er skriftligt aftalt.

2.2 Såfremt et forsøgs- eller udviklingsarbejde fører til re­sul­tater af almindelig interesse, kan AKON AS lade disse re­sultater offentliggøre, medmindre andet måtte være af­talt i en hemmeligholdelsesaftale som nævnt i pkt. 2.1.

2.3 Når AKON AS påtager sig en opgave, hvori der indgår vur­de­ring af en ydelse præsteret af tredjepart, skal rekvi­ren­ten respektere, at AKON AS kan henvende sig til tredje­par­ten eller til andre relevante personer for at søge op­lys­ninger til brug ved opgavens løsning.

2.4 AKON AS er til enhver tid berettiget til at meddele oplys­ning­er, som AKON AS ifølge lovgivningen har en forplig­tel­se til at afgive.

2.5 Bliver AKON AS som led i løsningen af rekvirerede opgaver op­mærksom på forhold, som efter AKON AS’s skøn inde­bæ­rer risiko for væsentlige skadevirkninger på helbred og miljø, kan AKON AS om fornødent underrette rekviren­ten herom. Såfremt rekvirenten ikke herefter, så hurtigt som forholdene tilsiger det, foretager det fornødne for at for­hindre eller begrænse risikoen for væsentlige skade­virkninger på helbred og miljø, er AKON AS, uanset sær­skilt aftale om diskretion eller hemmeligholdelse, beret­tiget til at videregive sin viden til relevante instans.

  1. Omtale af resultater m.m.

3.1 AKON AS’s rapporter må af rekvirenten kun offentliggøres i de­res helhed.

3.2 Rekvirenten må ikke omtale eller henvise til AKON AS eller AKON AS’s medarbejdere i reklame- og markedsførings­for­an­­staltninger, med mindre der på forhånd i hvert en­kelt til­fælde er indhentet skriftlig tilladelse hertil fra AKON AS. En meddelt tilladelse bortfalder, hvis rekvirenten stand­ser eller udskyder arbejdet med en opgave, jf. pkt. 6.1

3.3 Udleveret kursusmateriale må ikke mangfoldiggøres. Udleveret kursusmateriale er AKON AS’s ejendom.

3.4 AKON AS her ret til at forlange tilbagelevering fra rekvi­renten af de af AKON AS udarbejdede rapporter mv. med ti­lhørende dokumenter, såfremt AKON AS konstaterer fejl eller mangler i disse.

  1. Rettigheder vedr. opgavens resultater

4.1 De materielle resultater, AKON AS frembringer i forbindel­se med en rekvireret opgave, og retten til at udnytte dem tilhører alene rekvirenten. Resultater, som forelig­ger i form af materielle genstande, såsom prototyper ud­leveres til rekvirenten, så snart slutafregning har fun­det sted.

4.2 Knowhow og andre immaterielle rettigheder, som AKON AS udvikler eller konstaterer i forbindelse med op­ga­vens løsning tilhører AKON AS, medmindre andet er skrift­ligt aftalt. Af rekvirenten kan sådanne rettigheder ud­nyt­tes til rekvirentens eget brug i det af parterne skriftligt af­talte eller klart forudsatte omfang.

  1. Honorar og betalingsbetingelser

5.1 Rekvirerede opgaver udføres som regningsarbejde ef­ter de af AKON AS til enhver tid fastsatte timepriser med tillæg for transportudgifter og andre udlæg.

5.2 AKON AS forbeholder sig ved længerevarende opgaver lø­ben­de at regulere de under pkt. 5.1 nævnte timepriser med et varsel på 30 dage.

5.3 Ved tilbudsgivning er tilbuddet gældende i 14 dage, hvorefter AKON AS har ret til at regulerer prisen.

5.4 AKON AS har ret til at á konto-fakturere månedsvis bagud.

5.5 Ved overskridelse af betalingsfristen for AKON AS’s tilgo­de­havender beregnes rente med 1½% pr. påbegyndt må­ned.

  1. Ændrings- og afbestillingsret

6.1 Beordrer rekvirenten arbejdet standset eller udskudt, jf. pkt. 1.2, skal allerede udført arbejde betales efter reg­ning, ligesom rekvirenten skal refundere AKON AS de ud­gifter vedrørende det afbestilte eller udskudte arbejde, som AKON AS uanset afbestillingen eller udskydelsen alle­re­de har påtaget sig at afholde, såsom udgifter til tred­je­mand, særligt udstyr eller lokaler mv samt tabt arbejdstid i forbindelse med forberedelse og lignende af rådgivningsydelsen.

6.2 Ændring af en opgaves karakter eller omfang i øvrigt kan alene ske med AKON AS’s skriftlige samtykke.

6.3 Ved rekvirentens aflysning af opgaven indtil 2 uger før den aftalte igangsættelse betales 50% af den aftalte pris. Herefter betales fuld pris.

6.4 En reserveret kursus/uddannelses plads kan vederlagsfrit afbestilles eller ændres indtil 14 dage før kursets start. Sker afmelding senere end dette tidspunkt, opkræves et gebyr på 50 pct. af kursusprisen. Ved udeblivelse eller afbrydelse af et kursus betales fuld kursuspris.

  1. Ansvarsregulering

7.1 AKON AS er efter dansk rets almindelige erstatningsregler an­svarlig over for rekvirenten for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning med de begrænsninger, som føl­ger af punkterne 7.2-7.12. I intet tilfælde er AKON AS an­svar­lig i tabsforvoldende forhold eller begivenheder, som ikke skyldes AKON AS’s fejl eller forsømmelser.

7.2 Standses eller udskydes arbejdet med en opgave, jf. af­snit 6, er AKON AS uden ethvert ansvar for eventuelle man­g­ler eller fejl ved det allerede udførte arbejde.

7.3 AKON AS er ikke ansvarlig for skader, som indtræffer i for­bindelse med anvendelse af en af AKON AS’s afgivet råd­givning eller prøvnings-/kontrolrapport, hvis anvendel­sen ligger uden for rammerne af den stillede opgave el­ler det beskrevne formål.

7.4 Afsluttes AKON AS’s arbejde ikke med en rapport eller le­ve­ring af en ydelse, eller består ydelsen i en udtalelse, om hvilken det er anført, at den hviler på en skøns­mæs­sig bedømmelse eller vurdering, er AKON AS ikke an­svar­lig medmindre, der foreligger grov uagtsomhed hos AKON AS.

7.5 AKON AS er kun ansvarlig for forsinkelse i forbindelse med ud­førelse af opgaver for rekvirenten, såfremt AKON AS sær­skilt har påtaget sig skriftlig indeståelse for opga­vens færdiggørelse til et bestemt tidspunkt.

7.6 AKON AS er ikke ansvarlig for ansvarspådragende forhold ud­vist af tredjemand, medmindre tredjemand er antaget af AKON AS uden at være bragt i forslag af eller er god­kendt af rekvirenten.

7.7 Er en eller flere andre udover AKON AS ansvarlige over for re­kvirenten, hæfter AKON AS kun for så stor en del af re­kvirentens tab, som svarer til den del af den samlede skyld, der er udvist af AKON AS.

7.8 Har AKON AS påtaget sig, på rekvirentens vegne, at føre til­syn med, at ydelser, fra tredjemand til rekvirenten er kon­traktmæssige, er AKON AS kun ansvarlig for det tab, re­­kvirenten måtte lide ved, at AKON AS ikke rettidigt har på­­talt, at en ydelse ikke er kontraktmæssig. AKON AS’s an­svar er således subsidiært i forhold til det ansvar, der af re­­kvirenten kan gøres gældende mod den pågæl­dende tred­jemand, og AKON AS’s ansvar er i øvrigt under­givet de øv­rige begrænsninger i dette afsnit 7.

7.9 Har AKON AS modtaget prøver eller materiel fra rekviren­ten, er AKON AS alene ansvarlig for tab eller beskadigelse af det modtagne, hvis det er aftalt skriftligt med rekvi­ren­ten, at de nævnte prøver/materiel skal tilbageleve­res. Endvidere er AKON AS’s ansvar i et sådant tilfælde be­tinget af, at det dokumenteres, at AKON AS har udvist grov uagtsomhed, og AKON AS’s ansvar kan i intet tilfælde ov­erstige materialeværdien af den modtagne prøve el­ler det modtagne materiel. Hvis tilbagelevering af prø­ver og materiel ikke er aftalt, vil opbevaring hos AKON AS kun ske indtil 6 måneder efter opgavens afslutning.

7.10 AKON AS kan maksimalt gøres ansvarlig for rekvirentens di­rekte tab. AKON AS er således ikke ansvarligt for drifts­tab, tabt indtjening eller andet indirekte tab, i intet tilfæl­de kan AKON AS’s samlede ansvar for person-, tings- og for­mueskade overskride 2.000.000 kr. pr. skade.

7.11 AKON AS kan ikke gøres ansvarlig for skader, som ikke skriftligt er gjort gældende inden 5 år efter AKON AS’s le­ve­ring af den ydelse, på hvilken ansvar begrundes. AKON AS’s ansvar er i øvrigt betinget af, at rekvirenten re­kla­merer skriftligt straks, når rekvirenten er eller burde væ­re blevet opmærksom på tilstedeværelsen af et mu­ligt erstatningsansvar for AKON AS. Uanset nævnte 5 års frist er AKON AS uden ansvar for skader, som det med den viden og teknik, som forelå på tidspunktet for opgavens ud­førelse, ikke var muligt at forudse.

  1. Tvister

8.1 Enhver tvist mellem AKON AS og rekvirenten afgøres efter dansk ret med Sø- og Handelsretten I København som væ­rneting.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

 

Åbningstider

mandag-torsdag
kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

 

etiskkodeks

 

 codeofcare logo

pnlogo

 

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere